Personuppgiftspolicy

Vi bryr oss om din integritet och dina personuppgifter och vi följer därför gällande lagstiftning. Vi vill självklart vara öppna med hur och när vi lagrar dina uppgifter, till vilket ändamål och hur hanteringen går till. Allt i enlighet med GDPR.

 

När behandlas mina uppgifter?

Alebo Pensionat behandlar dina personuppgifter vid en eller flera av följande situationer:

  • När du köper och/eller ställer frågor om en av Alebo pensionat tjänster. Till exempel när du gör en bokning i vårt spa, restaurang eller hotell eller om du väljer att skicka en bokningsförfrågan via vår hemsida, chatt, mail eller telefon.
  • Från personer eller företag som agerar å dina vägnar gällande köp av en av Alebo pensionat tjänster. Det vill säga om någon gör en bokning i ditt namn eller företag som lämnar namnlista för kommande konferens och/eller företagsevent.
  • På B2B-marknaden. Exempelvis i en säljsituation där du ställer frågor om en av Alebo pensionat tjänster och/eller begär ett samarbetsavtal.
  • Via webbläsare och cookies när du besöker vår hemsida alebopensionat.se.
  • I samband med användning av Alebos pensionats digitala tjänster. Exempelvis när du köper presentkort, paket, spabehandling eller bokar träningspass via hooksherrgard.se.

När du väljer att teckna medlemskap på Alebos pensionat och när du väljer att prenumerera på Alebos pensionat nyhetsbrev.

Vilka personuppgifter behandlas?

Namn, personnummer, telefonnummer, golf-id, e-postadress, IP-adress, kortnummer, kontonummer & adress.

Du kan, enligt eget val, välja att ge Alebos pensionat personuppgifter utöver de allmänna personuppgifterna som du bedömer kan ha betydelse, antingen av säkerhetsmässiga orsaker och/eller för att ge Alebo pensionat möjlighet att skräddarsy och anpassa våra tjänster för dig. Dessa uppgifter kan gälla handikapp, allergi, medicinska tillstånd och dylikt. Dessa uppgifter behandlas som känsliga personuppgifter.

Alebos pensionat behandlar endast personuppgifter som är adekvata, relevanta och begränsade till vad som krävs i förhållande till de ändamål för vilka de behandlas (uppgiftsminimering). Till exempel: vid bokning av spa, restaurang och hotell behandlar Alebo pensionat följande personuppgifter; namn, telefonnummer, e-post samt eventuellt kortnummer.

Varför behandlas mina uppgifter?

Det är den enskilde tjänsten, som både avgör vilka personuppgifter Alebo pensionat behandlar och målet med insamlandet. Alebo pensionats mål med insamlingen av personuppgifter kan vara ett eller flera av följande orsaker:

  • Administration: För att kunna leverera de tjänster du har beställt av Alebo pensionat använder vi dina personuppgifter på olika sätt. Uppgifterna används för att för att göra en bokning via vårt hotell, spa, golf och/eller restaurang samt för att genomföra betalningen av de tjänster du har beställt. Om du har beställt ett presentkort eller liknande används uppgifterna på motsvarande sätt för att leverera dessa tjänster till dig. Administration av din resa inkluderar också användning av dina uppgifter till bokföring, avräkning och revision, kredit eller andra verifieringar av betalkort, immigration och tullkontroll.
  • Kundvård: Vi använder dina personuppgifter för att kunna ge dig service om du kontaktar oss med frågor, synpunkter eller t.ex. reklamationer. Vi använder ditt namn och bokningsnummer för att identifiera dig och de tjänster du har beställt/köpt. Vi använder dina kontaktuppgifter, som e-postadress och telefonnummer för att kunna kontakta dig före, under och/eller efter din vistelse hos oss.
  • Utskick av information: När du har bokat eller köpt en av Alebo pensionats tjänster använder vi dina personuppgifter för att skicka bokningsbekräftelse och viktig information. Sådana utskick sker till den e-postadress eller telefonnummer som har lämnats i samband med bokning.

Om du har köpt ett av våra hotellpaket kommer vi att efter du lämnat Alebo Pensionat skicka ut vår Gästenkät där vi ber dig svara på frågor om din vistelse för att hjälpa oss att förbättra och utveckla våra tjänster. Detta utskick sker till den e-postadress som har lämnats i samband med bokning.

Marknadsföring och personifiering: Om du har anmält dig till Alebo pensionats nyhetsbrev använder vi dina personuppgifter för att skicka nyhetsbrev med erbjudande till dig och för att anpassa innehållet i nyhetsbrevet till just dig.

alebopensionat.se använder sig Alebos pensionat av cookies för att avgöra vilka som besöker våra webbplatser använder vi cookies för att skapa demografisk och användarrelaterad statistik. Detta ger oss möjlighet att anpassa och skapa innehåll och tjänster som matchar dina och andra användares önskemål och intressen. Det kan förekomma att visa personuppgifter, exempelvis IP-adresser, hanteras av cookies på alebopensionat.se. För denna hantering gäller förutom vår personuppgiftspolicy också vår policy för cookies. 

Uppfyllande av lagens krav: Behandling av dina personuppgifter kan slutligen också komma att ske för att vi ska kunna uppfylla förpliktelser enligt lagar och förordningar, till exempel gällande säkerhet och redovisning.

Alebo pensionat behandlar endast dina personuppgifter för särskilda, uttryckligt angivna och berättigade ändamål och kan inte senare behandlas på ett annat sätt som oförenligt med dessa mål (ändamålsbegränsning).

Vart sparas mina uppgifter?

Vart dina personuppgifter sparas beror på dess ändamål. Alebo Pensionat sparar en del av dina personuppgifter i våra interna system men utöver dessa använder Hooks Herrgård sig även av externa leverantörer av IT-tjänster, IT-system, betalningslösningar, undersökningar, nyhetsutskick m.fl. Alebo pensionat har upprättat interna regler och instruktioner om informationssäkerhet och behandling av dina personuppgifter. Reglerna innehåller instruktioner och åtgärder som skyddar dina personuppgifter mot icke auktoriserat offentliggörande och mot att obehöriga får åtkomst eller kännedom om dina personuppgifter. Alebo pensionat har även försäkrat sig om att respektive leverantör fullgör sitt ansvar och har ingått personuppgiftsbiträdesavtal i enlighet med de nya EU-reglerna för behandling av personuppgifter. Detta personuppgiftsbiträdesavtal säkrar och skyddar dina personuppgifter.

Alebo pensionat skyddar dina personuppgifter och vidtar löpande åtgärder för att uppfylla riktlinjerna om ”inbyggt dataskydd och dataskydd som standard”. Alebo pensionat utvärderar kontinuerligt riskerna med personuppgiftsbehandling som sker och vidtar nödvändiga säkerhetsåtgärder för att minimera riskerna.

Hur länge sparas mina uppgifter?

Alebo pensionat parar inte dina uppgifter under en längre tid än vad som är nödvändigt för de ändamål för vilka personuppgifterna behandlas (lagringsminimering).

Vid köp och/eller förfrågan utav en av Alebo pensionat tjänster sparar Hooks Herrgård i huvudregel dina personuppgifter i sex (6) månader efter avresa. Alebo pensionat kommer att kontakta dig för att be om samtycke för att spara dina behandlingar efter att de sex (6) månaderna har passerat. Detta för att kunna anpassa och erbjuda dig personliga tjänster den dag du önskar köpa något av Alebos pensionats tjänster igen. Läs mer om detta i ovan: VARFÖR BEHANDLAS MINA PERSONUPPGIFTER.

När du väljer att teckna medlemskap på Alebos Pensionat eller prenumerera på nyhetsbrev sparas dina personuppgifter under tiden som ditt medlemskap är aktivt, efter utträdande raderar och avidentifierar vi dina personuppgifter inom 31 dagar.

Hooks Herrgård följer regler och förordningar och kan komma att spara dina personuppgifter längre i enlighet med lag. Samma personuppgifter kan lagras på flera olika ställen för olika ändamål. Det kan innebära att en uppgift som har raderats och avidentifierats ur ett system för att den inte längre är nödvändig kan finnas kvar i ett annat system där den lagras med stöd av samtycke eller i enlighet med lag.

Alebos pensionat gallrar dina personuppgifter i enlighet med vid var tid tillämplig lag. Detta innebär att Hooks Herrgård raderar och avidentifierar dina personuppgifter när ändamålet för behandlingen av personuppgifterna inte längre föreligger.

Bokning via en online travel agency (OTA)?

När du bokar hotell via en online travel agency, så som Booking.com, Hotelspecials, Citybreak och Expedia, lämnar du dina personuppgifter till dem. Dessa personuppgifter ansvaras för och hanteras av respektive aktör i enlighet med deras personuppgiftspolicy.
När en bokning är genomförd genom en OTA skickar de vissa personuppgifter till Alebo Pensionat för att bekräfta att bokningen är gjord och för att Alebos pensionat ska kunna erbjuda tjänsten till personen.

Alebos pensionat ansvarar inte för respektive aktörers hantering av de personuppgifter du själv lämnat direkt till dessa. Alebo pensionat hanterar de mottagna personuppgifterna från OTA i enlighet med denna personuppgiftspolicy och vid var tid lämplig lag.


DEN JURIDISKA GRUNDEN FÖR BEHANDLING

Samtycke – Alebo Pensionat får i samtycke av personer behandla och spara de personuppgifter efter de ändamål som har presenterats av Alebo Pensionat. Samtycke är frivilligt och kommunicerat till den berörda personen. Samtycke kan lämnas muntligt, skriftligt eller elektroniskt. I anslutning till er vistelse på Alebo Pensionat kommer vi skicka ut en förfrågan om samtycke för att spara dina personuppgifter.

Alebo Pensionat kan behandla dina personuppgifter utan samtycke och behandlas i så fall i enligt med en eller flera av följande juridiska grunder:

Avtal – Alebo pensionat kan behandla dina personuppgifter för att det är nödvändigt för att fullgöra ett kontrakt där du ingår. Det kan exempelvis vara i samband med bokning av hotell-, spa- och restaurangvistelse, möte, event och/eller samarbetsavtal.
Alebo Pensionat kan även behandla dina personuppgifter för att kunna genomföra vissa handlingar och/eller förberedelser på din begäran, före ingående av ett kontrakt.

Rättslig skyldighet – Alebo Pensionat kan komma att behandla och spara dina personuppgifter i enlighet med lag. Så som bokföringslagen, vilket kan innebära att Alebo Pensionat måste spara och hantera personuppgifter oavsett krav som ställs i Dataskyddsförordningen.

Legitima intressen – Behandlingen kan även göras för att Alebo Pensionat kan driva ett legitimt intresse, under förutsättning att detta inte går ut över ditt intresse. Detta kan innebära statistik, enkäter, intressebaserad marknadsföring. Detta görs i syfte att förbättra dina fördelar, din upplevelse samt utveckling av Alebo Pensionat tjänster.

Vitala intressen – Sker det en incident på Alebo Pensionat och en person behöver akut vård och medicinering har Hooks Herrgård rätt att ta reda på personuppgifter från personen för att ge korrekt vård.

Vid vissa tillfällen behandlar Alebo Pensionat uppgifter från tredje part, exempelvis i samband med en gruppbokning och/eller en individuell övernattning för tredje part – exempelvis en assistent eller liknande. I sådana fall är den ansvariga för gruppen och/eller bokningen skyldig att informera de inblandade gästerna om Alebo Pensionat villkor och regler. Det är även tredje parters plikt att tillhandahålla det nödvändiga samtycket för registrering och behandling av känsliga personuppgifter.


DINA RÄTTIGHETER

Enligt persondataförordningen har du en rad rättigheter, dessa är som följer:
• Rätt till information. Du har rätt att få information när Alebo Pensionat behandlar dina personuppgifter samt vilka personuppgifter som behandlas.
• Rätt till rättelse. Du har rätt att vänd dig till Alebo Pensionat och få dina felaktiga personuppgifter rättade.
• Rätt till radering. Du har rätt att få de personuppgifter somAlebo Pensionat behandlar om dig raderade. Om du önskar bli ”bortglömd” raderar Alebo Pensionat alla uppgifter om dig som Alebo pensionat är inte enligt lag är skyldig att spara.
• Rätt att dra tillbaka samtycke. Om behandlingen av dina personuppgifter är baserad på ett samtycke från dig, har du rätt att dra tillbaka ditt samtycke. Om du önskar ta tillbaka ditt samtycke raderar Alebo Pensionat alla uppgifter om dig somAlebo Pensionat inte enligt lag är skyldig att spara.
• Rätt till begränsning av behandling, dvs. rätt att begära att personuppgifterna endast får behandlas för vissa avgränsade syften
• Rätt att göra invändning mot behandling. Denna rätt gäller när personuppgifter behandlas för att utföra en uppgift av allmänt intresse, som ett led i myndighetsutövning eller efter en intresseavvägning som laglig grund. Den enskilde har alltid rätt att invända mot att hans eller hennes personuppgifter används för direkt marknadsföring.
• Rätt till dataportabilitet, dvs. rätt att göra en överflyttning av sina personuppgifter till annan tjänst.
• Rätt att klaga till tillsynsmyndigheten. Varje registrerad som anser att behandlingen av personuppgifter som avser henne eller honom strider mot GDPR har rätt att lämna in ett klagomål till tillsynsmyndigheten.

Genom en skriftlig begäran till Alebo Pensionat kan du få ett registerutdrag av dina personuppgifter. Du kan via skriftlig begäran, mail eller via telefon få dina personuppgifter rättade, göra invändningar eller begära att få dina personuppgifter raderade. Alebo Pensionat  kommer inom 31 dagar efter mottagande av din begäran rätta, radera eller på begäran av registerutdrag skicka denna till din epost.

Alebo Pensionat kan avvisa en begäran om utskrift som antingen är orimligt upprepande, kräver oproportionerliga tekniska åtgärder (exempelvis att utveckla ett nytt system eller ändra en befintlig praxis väsentligt) eller påverkar skydd av andras personuppgifter.

Begäran ska undertecknas av dig (signatur) och innehålla namn, personnummer, telefonnummer och e-postadress. Begäran skickas till:

Alebo AB
Södra vägen 66

314 51 Unnaryd
Märk: Personuppgiftsutdrag

Så här kan du skriva:
Personuppgiftsutdrag – till Alebo AB Personuppgiftsansvarig
Härmed ansöker jag om information enligt 26 § personuppgiftslagen.
…………………………………………………………………
(Ort och datum)
………………………………………………………………..
(Namnteckning)
……………………………………………………………….
(Namnförtydligande, personnummer och adress.) (e-mail/telefonnummer)

Vid ansökan av tjänst?

När du söker anställning hos Alebo Pensionat behandlas de uppgifter du har givit i samband med din ansökan. De personuppgifter som hanteras är som följer: namn, adress, telefonnummer och e-postadress, uppgifter om utbildningsbakgrund samt uppgifter om nuvarande och tidigare yrkesverksamhet. Alebo Pensionat använder uppgifterna för att bedöma om Alebo Pensionat vill erbjuda dig en anställning, samt för att kommunicera med dig i samband med rekryteringsprocessen.
Under rekryteringsprocessen hanteras din ansökan och personuppgifter av relevanta chefer och HR-ansvarig. Dina uppgifter bevaras oåtkomligt för obehöriga personer. Om du blir anställd på Alebo Pensionat sparas dina uppgifter i enlighet med Alebo Pensionat personuppgifts-policy för medarbetare samt i enlighet med lag.

Ansökningar från kandidater som inte anställs sparas som huvudregel i tre (3) månader efter det att avslaget lämnats. Alebo Pensionat inhämtar samtycke från den sökande för sparande av ansökningen. Dessa ansökningar hanteras av HR-ansvarig och bevaras oåtkomligt via ett av Alebo Pensionat IT-system.

Om du vill ha tillgång till de uppgifter som Alebo Pensionat behandlar om dig, antingen i samband med uppdatering av dina uppgifter, eller för att du vill att Alebo Pensionat ska radera dina uppgifter, kan du vända dig till Ida Gunnarsson.


Uppsökande sälj- och kundkontakt

Det ligger i verksamhetens intresse att bedriva uppsökande kontakt med nya potentiella kunder. Detta intresse är en väsentlig och nödvändig del för verksamheten. Alebo pensionat kan komma att ta kontakt med potentiella kunder via mail, telefon eller under andra evenemang för att marknadsföra Alebo Pensionat och erbjuda dig eller ert företag anpassande tjänster. Om du invänder mot pågående behandling av dina personuppgifter har du rätt att få dina personuppgifter raderade.

Personuppgiftsincident

Personuppgiftsincident är en säkerhetsincident som leder till oavsiktlig eller olaglig förstöring, förlust eller ändring av de personuppgifter som behandlas. Det kan också vara fråga om en personuppgiftsincident om en säkerhetsincident leder till obehörigt röjande av eller obehörig åtkomst till de behandlade personuppgifterna.


Vid fall av personuppgiftsincident kommer Alebo Pensionat att underrätta dig så snabbt som möjligt. Alebo Pensionat kommer även att vid incident rapportera till Tillsynsmyndigheten. Detta sker utan dröjsmål, senast 72h från det att Alebo Pensionat har vetskap om incidenten.

PERSONUPPGIFTSANSVARIG

Ida Gunnarsson  är personuppgiftsansvarig.

Kontaktuppgift:
Alebo pensionat
Org.nr:

Södra Vägen 66
314 51 Unnaryd
Tele:0761738622
Mail: kontakt@alebopensionat.se